Klubbhus: Byggetrinn to vedtatt på ekstraordinært årsmøte

29 medlemmer som møtte på årsmøtet.
29 medlemmer som møtte på det ekstraordinære årsmøtet.

 

Tirsdag 25. november ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i det nye klubbhuset. For de fleste er det kjent at klubbhuset består av to byggetrinn, der det første byggetrinnet ble ferdigstilt i løpet av våren 2014. Det er kjelleretasjen som er ferdigstilt i dette byggetrinnet.

Da første byggetrinn ble vedtatt, ble det samtidig sagt at oppstarten på byggetrinn to skulle vedtas på nytt årsmøte senere. Det er dette årsmøtet som nå skulle avholdes.

Olav Hafstad
Olav Hafstad

Leder i Moi IL, Olav Hafstad, ble valgt som ordstyrer og Elling Skåland som referent fra årsmøtet. Det var 29 stemmeberettige medlemmer til stede.

Saken som skulle stemmes over var: den videre fremdriften av klubbhuset (se innstillingen senere i artikkelen).

Svein Holte - Leder for byggekommitéen
Svein Holte – Leder for byggekommitéen

Leder av byggekomitéen Svein Holte hadde først en innledning om det som allerede var fullført. Hans vurderinger stemmet godt med beregningene Accountor v/Arne Olav Østrem hadde gjort. Det ble fremlagt to finansielle alternativer for den videre fremdriften:

  1. Nøkkelferdig
  2. Dugnad

 

 

 

Arne Olav Østrem, Accountor
Arne Olav Østrem, Accountor

Forskjellen mellom de to alternativene var ca. 1.6 mill. Med alternativ 1 vil Moi IL måtte låne ca. 3.4 mill, mens låneopptaket kun ville bli på 1.9 mill med alternativ 2.

Halvar Thunheim orienterte vedrørende spillemidler. I og med at Moi IL har mottatt spillemidler for tidligere klubbhus, vil man ikke kunne søke om tilskudd der man tidligere hadde mottatt midler til det gamle klubbhuset som brant ned.

Halvar Thunheim
Halvar Thunheim

De områdene som utløser spillemidler er garderober, lager og fasiliteter (møtelokale, kafé og lignende). I tillegg har vi bygget store dommergarderober som kan brukes som garderobe for 7’er lag når dommergarderobene ikke er i bruk. Denne løsningen gir oss mulighet for å søke om ekstra tippemidler.

Når vi vil få midlene er usikkert da kommunen har en prioriteringsliste over spillemidler de må følge. Så det er en politisk sak.

Elling Skåland orienterte om hvordan planen er med den videre fremdriften av 2. etasje, der tekniske fag skal gjøres av professjonelle, mens snekker-og marlerarbeidet skal utføres på dugnad.

Etter dette ble det gitt mulighet for spørsmål og kommentarer. Følgende personer hadde ordet:

Halvar Thunheim, Svein A Bringedal, Reidar Helland, Per Varhaug, Stian Stenberg, Jan Medby og Kristi Haraldseid.

Reidar Helland spurte om dette prosjektet ville påvirke utbyggingen av løypetraséen mellom Sætra og Sandstøl. Olav Hafstad svarte at det Moi IL allerede hadde påtatt seg av forpliktelser vedrørende løypetraséen, ville ikke bli endret.

Det ble stemt om følgende instilling:

Hovedstyret anbefaler at årsmøtet godkjenner oppstart og ferdigstillelse av klubbhus iht. alternativ 2 presentert i vedlegg 1. Dette betyr at alle fag unntatt tekniske fag gjøres for det meste på dugnad. Ferdigstillelse til sommerferien 2015.

Instillingen ble enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av vedtaket oppfordrer hovedstyret medlemmene og andre interesserte til å «brette opp armene» og motivere til dugnadsinnsats igjennom vinteren.

Det første dugnadsarbeid som må igangsettes er oppsetting av bla. skillevegger slik at tekniske fag kan få tilkomst

Interesserte personer som er villig til å være med å bidra kan kontakte byggekomiteen.

Signert protokoll fra årsmøtet.

 moiil.no

Hovedstyret