Årsmøte 2018

Over tredve stemmeberettige møtte opp på årsmøtet i Moi Idrettslag. Leder i Moi IL, Anders Hafstad var møteleder under årsmøtet.

Leder i Moi IL, Anders Hafstad

Årsmeldingene ble lest opp av de ulike gruppelederne.

Halvar Thunheim stilte spørsmål vedrørende kunnskapen i Moi IL om nye regler i fotballen. Fikk til svar at kursing er på gang, både for A-laget og for de andre lagene i aldersbestemte klasser.

Økonomi

Regnskapet for 2017 viste et overskudd på kr. 211.000,-.

Når alle spillemidlene er mottatt, vil Moi IL ha en total gjeld på ca. 800.000,-.

Moi IL får i 2018, 155.000,- fra Sana for å integrere flyktninger i idrettslaget.

Innkomne saker og forslag.

Ingen forslag kommet inn.

Kontingent

Forslaget fra hovedstyret er å øke kontingenten for Moi IL basis med 50 kr.  per aktivt medlem. Dette ble godkjent av årsmøtet.

Organisasjonsplan

Endringer i organisasjonsplan ble godkjent og vedtatt.

Vedtektene for Moi IL kan først endres etter idrettstinget i 2019.

Valg

Mange av de tillitsvalgte i avdelingene har vært på valg i 2018. Det har vært en lang prosess å få erstattet de som går ut av gruppestyrene.

I fotballgruppa har ikke valgkomiteen lykkes i å erstatte leder og nestleder. Ifølge Kristian Holte er belastningen på lederen så stor at ingen ønsker å ta på seg dette vervet. Dette er bekymringsfullt både for A-laget og de andre lagene i Moi IL, og ikke minst for fotballen på Moi.

Kan vi ha en fotballavdeling uten leder og nestleder? Hva gjør vi fremover?

En av seniorene i fotballen kan sitte i fotballstyret?

Forslag fra Anders Hafstad om at dagens leder og nestleder om å sitte inntil posisjonene er erstattet. Årsmøtet gir da fullmakt til Hovedstyret om å godkjenne representanter for fotballstyret. Frist satt til 15. april. Dette ble godtatt av de involverte.

Hovedstyret, valgkomiteen og fotballavdelingen arbeider intensivt for å få dette til innen fristen. Samtidig påpekt at fordeling av oppgaver i fotballavdelingen blir bedre strukturert, slik at ny leder ikke får den samme belastningen som den forrige.

Hovedstyret:

 • Nestleder: Elling Skåland – velges for to år (på valg 2020)
 • Kasserer: Jannike Solbjørg – velges for to år (på valg 2020)
 • Sekretær: Siv Hellesmark – velges for to år (på valg 2020)
 • Varamedlem: Randi Handeland – velges for ett år (på valg 2019)

Ski:

 • Leder: Reidar Helland – velges for to år (på valg 2020)
 • Vara for hovedstyret: Jostein Solbjørg – velges for to år (på valg 2020)

Idrettsskolen:

 • Leder: Melvin Stene – velges for ett år (på valg 2019)
 • Styremedlem: Silje M Vestbøstad – velges for to år (på valg 2020)
 • Styremedlem:  Anita Stenberg – velges for to år (på valg 2020)

Representaner i styret for Sætrahytta:

Varighet på engasjement avtales innbyrdes med hovedstyret.

 • Kristian Hafstad
 • Per Varhaug

Revisorer:

 • Gunn Tove Gursli
 • Tor Inge Moi

Valgkomiteen gjenvalgt

Orientering om utredning av behov for daglig leder i Moi IL

 • Alle ledere i klubben er blitt intervjuet.
 • Besøkt andre klubber

Utfordring i klubben rundt det å rekruttere ledere til fotballgruppa og hovedstyret. Kan arbeidsoppgaver flyttes fra toppen og utover i organisasjonen? Mangler konklusjon til årsmøtet. Arbeidsgruppen vil fortsette utredningene i tiden fremover.

Ut fra oversikten over arbeidsoppgavene i avdelingene var det ikke vanskelig å se hvilken arbeidsmengde som lå på fotballgruppen. Mye av oppgavene kan i utgangspunktet gjøres av andre. Styremedlemmene er for lite aktiv i gruppen. Det er ikke kun styreleder som skal gjøre jobben mellom styremøtene. En av årsakene er at styremedlemmene også er trenere og lagledere i fotballen. De fleste har flere roller innenfor idrettslaget, og det gjør at belastningen totalt blir alt for høy for hver enkelt tillitsvalgt. Flere personer må inn i styrene og arbeidet fordeles. Kan man kjøpe tjenester på noen områder? Leder i fotballgruppa må avlastes på en slik måte at vedkommende kan konsentrere seg mer om det å drive det sportslige i avdelingen. Hvis man hadde hatt en konklusjon vedrørende daglig leder til årsmøtet, kunne man gjort et vedtak på dette. Men der er vi ikke nå.

Kristian Digre gir seg som sekretær i Moi IL.
Atle Gursli får takk for god innsats i fotballstyret.
Mariann Eike har styrt fotballgruppa med stødig hånd de siste to årene.
Oddbjørn Refvem har vært trofast medlem av skigruppa i Moi IL, og gir seg nå som representant i hovedstyret etter å ha vært styreleder for skigruppa de siste to årene.